Arengukava 2011-2015

Eesti Kuulmispuuetega laste Vanemate Liidu arengukava 2011-2015


EKLVL missioon

Kuulmispuudega laste perede toetamine toimetulekuks erivajadusega lapsega.

EKLVL visioon

Kuulmispuudega lastele ja nende peredele võrdsete võimaluste loomine

EKLVL tegevuse põhieesmärk

Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate (EKLVL) sihiks on eelkõige toetada ja nõustada neid peresid, kus kasvavad kuulmispuudega lapsed, samuti tõstatada kuulmispuuetega laste ja nende perede probleemid laiemas avalikkuses.

 

Tegevusvaldkonnad

 1. Kursuste, teabepäevade, näituste, laagrite jm ürituste korraldamine
 2. Publikatsioonide jm informatsioonilise materjali väljaandmine
 3. Kuulmispuudega laste peredele igapäevaste küsimuste lahendamisel praktilise abi andmine
 4. Liidu kohalike organisatsioonide tekkele ja tegevusele kaasaaitamine
 5. Koostöö riigiasutuste, teiste mittetulundusühingutega Eestis ja mujal riikides

 

Ressursid

Tulude laekumine:

 1. Liikmemaksud
 2. Annetused ja eraldised
 3. Tasuliste ürituste korraldamisest, loteriidest, publikatsioonide müügist ja muust majandustegevusest saadav tulu
 4. Projektide läbiviimine
 5. Muud riigi õigusaktidega ettenähtud laekumised

 

 

Eesmärgid ja tegevuskava

 1. Liidu liikmete aktiviseerimine organisatsiooni igapäevategevustes

1.1.    Liikmete kaasamine liidu tegevuses

1.2.    Infolehe väljaandmine elektroonselt ja paberkandjal

1.3.    Veebilehe kaasajastamine

1.4.    Puudespetsiifilise info kogumine

 1. Tehniliste abivahenditega varustatuse tagamisele kaasaaitamine

2.1.    Kuulmispuudega laste perede esindamine tehniliste abivahendite ja rehabilitatsiooni ekspertkomisjonides ja mujal töörühmades

2.2.    Kuuldeaparaadi patareide müük Tallinna Heleni Koolis

2.3.    Abivahenditega seotud küsimustele kaasaaitamine

 1. Rehabilitatsiooniteenuste osutamine kuulmispuudega lastele ja nende peredele

3.1.    Rehabilitatsiooniteenuste mahu suurendamine

3.2.    Kuulmispuudega lastele rehabilitasiooniteenuste kättesaadavuse parandamine

 1. Viipekeele tõlketeenuse paremale kättesaadavusele kaasaaitamine

4.1.    Osalemine Kutsekoja töös viipekeeletõlgi töörühmas

4.2.    Tõlketeenuse kättesaadavuse tagamine lastele

 1. Viipekeele õpetamine peredele, pedagoogidele

5.1.    Viipekeele kursuste läbiviimine Tallinnas

5.2.    Viipekeele sõnaraamatu projektis osalemine

 1. Kuulmispuuetega lastele hariduse andmise kvaliteedi tõstmisele kaasaaitamine

6.1.    Osalemine Tallinna Heleni Kooli hoolekogu töös

6.2.    Osalemine erivajadustega laste haridusküsimuste lahendamisel

 1. Kuulmispuudega lapsi õpetavate pedagoogide töö toetamine

7.1.    Koostööprojektide läbiviimine (koolitused, õppevahendid)

7.2.    Kuulmispuudega laste õpetajate seltsi tööle kaasaaitamine

 1. Koostöö jätkamine Eestis ministeeriumidega, omavalitsusasutustega, teiste MTÜdega ja teiste riikide kuulmispuudega laste organisatsioonidega

8.1.    FEPEDA liikmeks olemine

8.2.    EPIK liikmeks olemine

8.3.    Osalemine erinevates ministeeriumide ja omavalitsuste töörühmades

8.4.    Kuulmispuuetega inimeste koostöökoja tegevuses osalemine (programm)

8.5.    Koostööprojekt Soome KLVLga

8.6.    Info tõhusam levitamine erinevate kanalite kaudu kuulmispuude kohta

8.7.    Koostöö puuetega inimeste organisatsioonidega

 

Arengukava uuendamise kord

 1. Arengukava koostatakse 3-5 aastaks.
 2. Arengukava koostamisel osalevad juhatuse liikmed. Arengukava koostamisel võivad osaleda kõik liidu liikmed, kes selleks soovi avaldavad
 3. Arengukava kinnitab volikogu.
 4. Arengukava tegevuskava vaadatakse läbi juhatuse ja volikogu koosolekul kord aastas detsembris-jaanuaris.