Arengukava 2021-2025

Eesti Kuulmispuuetega laste Vanemate Liidu arengukava 2021-2025


EKLVL missioon

Kuulmispuudega laste perede toetamine toimetulekuks erivajadusega lapsega.

EKLVL visioon

Kuulmispuudega lastele ja nende peredele võrdsete võimaluste loomine

EKLVL tegevuse põhieesmärk

Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate (EKLVL) sihiks on eelkõige toetada ja nõustada neid peresid, kus kasvavad kuulmispuudega lapsed, samuti tõstatada kuulmispuuetega laste ja nende perede probleemid laiemas avalikkuses.

Tegevusvaldkonnad

 1. Kursuste, teabepäevade, näituste, laagrite jm ürituste korraldamine
 2. Publikatsioonide jm informatsioonilise materjali väljaandmine
 3. Kuulmispuudega laste peredele igapäevaste küsimuste lahendamisel praktilise abi andmine
 4. Koostöö riigiasutuste, teiste mittetulundusühingutega Eestis ja mujal riikides

Ressursid

Tulude laekumine:

 1. Liikmemaksud
 2. Annetused ja eraldised
 3. Tasuliste ürituste korraldamisest, loteriidest, publikatsioonide müügist ja muust majandustegevusest saadav tulu
 4. Projektide läbiviimine
 5. Muud riigi õigusaktidega ettenähtud laekumised

Eesmärgid ja tegevuskava 

 1. Liidu liikmete aktiviseerimine organisatsiooni igapäevategevustes, sh liikmete kaasamine liidu tegevuses.
 2. Veebilehe ajakohase ja informatiivsena hoidmine
 3. Puudespetsiifilise info kogumine
 4. Tehniliste abivahenditega varustatuse tagamisele kaasaaitamine, sh kuulmispuudega laste perede esindamine tehniliste abivahendite ja rehabilitatsiooni ekspertkomisjonides ja mujal töörühmades
 5. Kuuldeaparaadi patareide müük Tallinna Heleni Koolis
 6. Abivahenditega seotud küsimustele kaasaaitamine
 7. Kuulmispuudega lastele rehabilitasiooniteenuste kättesaadavuse parandamine
 8. Viipekeele tõlketeenuse paremale kättesaadavusele kaasaaitamine
 9. Viipekeele sõnaraamatu projektis osalemine
 10. Kuulmispuuetega lastele hariduse andmise kvaliteedi tõstmisele kaasaaitamine
 11. Osalemine Tallinna Heleni Kooli hoolekogu töös
 12. Osalemine erivajadustega laste haridusküsimuste lahendamisel
 13. Kuulmispuudega lapsi õpetavate pedagoogide töö toetamine, sh koostöö Kuulmispuudega Laste Õpetajate Seltsiga KLÕPS
 14. Koostööprojektide läbiviimine (koolitused, õppevahendid)
 15. Koostöö jätkamine Eestis ministeeriumidega, omavalitsusasutustega, teiste MTÜdega ja teiste riikide kuulmispuudega laste organisatsioonidega
 16. Rahvusvaheline koostöö, eelkõige kuulmispuudega laste vanemate liitude Euroopa katusorganisatsiooni FEPEDA kaudu
 17. EPIK liikmelisus ja koja tegevustele kaasa aitamine
 18. Osalemine erinevates ministeeriumide ja omavalitsuste töörühmades kuulmispuudega laste vajaduste eestkõnelejana
 19. Kuulmispuuetega inimeste koostöökoja tegevuses osalemine (programm)
 20. Info tõhusam levitamine erinevate kanalite kaudu kuulmispuude kohta
 21. Koostööteiste  puuetega inimeste organisatsioonidega

Arengukava uuendamise kord

 1. Arengukava koostatakse 3-5 aastaks.
 2. Arengukava koostamisel osalevad juhatuse liikmed. Arengukava koostamisel võivad osaleda kõik liidu liikmed, kes selleks soovi avaldavad
 3. Arengukava kinnitab volikogu.
 4. Arengukava tegevuskava vaadatakse läbi juhatuse ja volikogu koosolekul kord aastas detsembris-jaanuaris.